LIVE STREAM 004

19.11.22 w/ CREAM SODA, ЛАУД, MIRÈLE, ZARYA, ЛУЧШИЙ ДРУГ, ERRORTICA, SASHA KHIZHNYAKOV